Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır.

KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir.

KIDEM TAZMİNATI HAK ETMENİN ŞARTLARI NEDİR?

1- 4857 sayılı İş Kanunu’na göre İşçi olma şartı

2-Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin işyeri veya işyerlerinde en az 1 yıl sürekli çalışması gerekir.

3-

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE;

-İş akdi işçi tarafından feshedildiyse; iş akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmiş olması 

-İş akdi işveren tarafından feshedildiyse işverenin haklı bir neden göstermeden iş akdini feshetmiş olması

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE;

kural olarak işyerinden sözleşme bitiminde kıdem tazminatı talep edilemez.Ancak, belirli iş sözleşmesi sözleşmede kararlaştırılan işin bitiminden önce işveren tarafından haksız nedenlerle, işçi tarafından haklı nedenlerle feshedilirse işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALAMAZ?

-Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar,

-50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde çalışanlar,

-Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

-Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde çalışanlar,

-Ev hizmetlerinde çalışanlar,

-Çıraklar,

-Sporcular,

-Rehabilite edilenler,

-Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde çalışanlar.

KIDEM TAZMİNATI ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşçi alacaklarından olan kıdem tazminatı dava aşamasında dosyanın iş hukukunda uzman bilirkişiye gönderilmesi üzerine Bilirkişi tarafından hesaplanır. Dava açılırken kısmi  dava olarak açılır. Davada bilirkişi raporu geldikten sonra bilirkişi tarafından belirlenen miktara dava esas değeri ıslah edilir ve ıslah harcı ödenir.

AVUKAT NAZİME KALAN