Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ne Demek?

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması,

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,gerekir.

Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkum olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.

5 yıllık denetim süresi sonunda şahıs yeni bir suç işlememiş ise Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının silinmesini aşağıda örneği verilen bir dilekçe ile talep edebilir.

Avukat NAZİME KALAN


CEZA MAHKEMESİNE

SANIK :

SİLİNMESİ İSTENEN

KARAR                                 :… Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı.

KONU                                   : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık … … ile

 ilgili olarak vermiş olduğu …/… Esas ve …/… Karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının silinmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-)Hakkımda.... Ceza Mahkemesi’nin… suçundan yapılan yargılama sonunda …/…/… tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir.

2-)Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.

3-) Bu çerçevede hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının silinmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :5271 S. K. m. 231, 232.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Ceza  Mahkemesi’ nin vermiş olduğu …/…/… tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının silinmesini talep ederim.