İbraname Nedir? Avukat İbranamesi Nasıl Hazırlanır?

-Yargıtay 13.HD yerleşik kararlarına göre ibra,  alacaklının alacak hakkından vazgeçmesini ve bu suretle borçlunun borçtan kurtulmasını sağlayan akittir.

-Yargıtay 21.HD yerleşik kararlarına göre, alacaklının alacak hakkından vazgeçmesini ve bu suretle borçlunun borçtan kurtulmasını kapsayan akde ibra denir.

·         İbra Alacaklının alacak hakkını kısmen veya tamamen sona erdiren iki taraflı bir tasarruf işlemidir. Uygulamada, alacaklının  imzaladığı ibra belgesinin borçlu tarafından teslim alınması ile akit kurulmuş sayılmaktadır. İbra, bir tasarruf işlemidir. Bu nedenle hem hukuki işlem ehliyetine hem de tasarruf ehliyetine sahip olmak gerekir.

·         Vekilin, asil adına ibraname düzenleyebilmesi için bu konuda vekaletnamesinde özel bir yetki bulunması gerekmektedir.

·         Henüz doğmamış bir alacak için düzenlenen ibraname geçersizdir.

·         Borçlar Hukuku uygulamasında ibra sözleşmesinin şekli konusunda bir düzenleme yoktur.

·         Yargıtay 13.HD’nin yerleşik kararlarına göre eğer belgede miktar yazmıyor fakat hangi alacak için düzenlendiği anlaşılıyorsa, bu durumda da ibranın geçerli olduğu, ancak savunma ile çelişen ibranamelerin geçersiz olduğu dile getirilmektedir.

Avukatın dosyadan istifa etmesi, dosyadan el çekmesi sonucu müvekkille ibraname imzalaması, karşılıklı hakların korunmasında önemli rol oynamaktır. Aşağıda bu hususa ilişkin hazırlanmış ibraname örneği bulunmaktadır.

                                                                                                                          AVUKAT NAZİME KALAN

İBRA PROTOKOLÜ

…………… tarihli ………….. Noterliği tarafından düzenlenen ……… yevmiye numaralı vekaletname ile genel temsile yetkili kıldığım ………. Barosuna Kayıtlı ……….. sicil numaralı Avukat ……………. tarafından,  XXX  olan tarafıma ait ………. Cumhuriyet Başsavcılığı …………. sayılı dosyası ve ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı ………….. sayılı dosyası kapsamında, Av. ……………………’le tarafım arasında imzalanan Avukatlık Ücret Sözleşmesi içeriğinde yer alan gerekli dosya takibi yapılmış olup bundan sonra Av. ………………………’ün söz konusu dosyalarla alakalı hiçbir işlem yapmayacağı hususu tarafımca kabul edilmekle; ücret ve hizmet alacakları da dahil olmak üzere, Av. …………………….’ten hiçbir alacağım olmadığı gibi kendisine de hiçbir borcum bulunmamaktadır. Bu kapsamda Av. …………………….’ü kendi hür ve serbest irademle, hiçbir baskı altında kalmadan, İBRA EDİYORUM.

Yukarıda bahsi geçen söz konusu dosya nüshaları Av. ………………….. tarafından tarafıma teslim edilmiştir. 

XXX (TCKN: ……………..)                                                                       Av………………………

             imza                                                                                         imza