Milli Savunma Bakanlığına karşı açılan iptal davası

Dava,davacının 9''uncu Dönem Askeri Serbest Paraşüt Temel Kursuna katılmak amacıyla yapmış olduğu başvuru sonrasında başvurusu kabul edilmeyerek ve ismine yer verilmemek suretiyle düzenlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1''nci Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü uygulama emrinin iptali istemiyle açılmıştır.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası''nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu; 5. maddesinde, Devletin temel amaç ve görevlerinin, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak olduğu vurgulandıktan sonra, 125. maddesinin 4. fıkrasında; "Yargı yetkisi,idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez." hükmüne yer verilmiştir. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası''nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş olup, öteden beri süre gelen Danıştay içtihatlarında, takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu, hukuka bağlı bir devlette mutlak bir takdir yetkisinin söz konusu olamayacağı, idarelerin her işleminde olduğu gibi takdir yetkisi içinde aldığı işlemlerde de belli sebeplere dayanmak zorunda olduğu belirtilmektedir.

Karar veren KAyseri 1. İdare Mahkemesi gerekçesinde "şartları belirli olan kursiçin kabul edilmeme sebeplerinin, kursa kabul edilmeyen kişiler tarafından anlaşılamadığı, işlemin gerekçesi olarak "üst komutanlık direktifleri ile komutanlık kanaati ve değerlendirmesi"nin gösterildiği, söz konusu direktif, kanaat veya değerlendirmenin olumsuz olmasının sebebinin ortaya konulamadığı, ileri sürülen direktif, kanaat veya değerlendirmenin soyut nitelikte olduğu, bu haliyle irdelenemediği, dolayısıyla davacının kursa katılımının reddinin somut gerekçesinin ortaya konulamadığı, her ne kadar, davacının kursa katılımı noktasında davalı idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de; idarenin takdir yetkisinin hukuki sınırları içinde kullanılması gerektiği, şartları belirli olan ve yeterli kontenjanı bulunan kursa kabul edilmeme sebebi somut gerekçeler ile ortaya konulmadan ve işlemin neden unsuru hukuken geçerli bir şekilde belirtilmeden davacının kursa katılımının reddedildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." ifadelerine yer vermiştir.

AVUKAT NAZİME KALAN