Vekillik Görevinden İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa eden vekilin vekalet görevi, istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder.

Vekilin istifa etmiş olması halinde, vekalet veren davayı takip etmez ve başka bir vekil de görevlendirmez ise tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır.

Vekilin istifa etmiş olması halinde, vekalet veren davayı takip etmez ve başka bir vekil de görevlendirmez ise tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacağına dair hususlar, istifa eden vekilin istifa dilekçesi ile birlikte vekalet verene ihtaren bildirilir.

Vekilin azli veya istifasının, mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve gerektiğinde ilgilisine yapılacak tebligat giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur.

Avukatın istifa etmesi, azledilmesi veya dosyayı incelememiş olması sebebiyle yargılama başka bir güne bırakılamaz. Ancak, dosyanın incelenmemiş olması geçerli bir özre dayanıyorsa, hakim bir defaya mahsus olmak üzere, kısa bir süre verebilir. Verilen süre sonunda, dosya incelenmemiş olsa bile davaya devam olunur.

Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. Ancak taraflar arasındaki vekalet sözleşmesi ve istifa sebebine göre vekalet ücretine hak kazanılıp kazanılmayacağı belirlenebilir

Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.

Aşağıda bir örneği verilen dilekçe ilgili koşullara uyarlanarak vekillik görevinden istifa edilebilir.

Avukat NAZİME KALAN


....MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI : 

TC KİMLİK NUMARASI : 

VEKİLİ :

ADRES : 

DAVALI : 

TC KİMLİK NUMARASI : 

VEKİLİ : 

ADRESİ : 

DAVA DEĞERİ : 

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

KONU : İstifa Beyanıma İlişkindir.

Mahkemenizin …/… E. Sayılı dosyasında, davalı … … vekili olarak vekaletim bulunmaktadır.

Müvekkilimiz ile … aydır iletişim kurulamadığı için vekalet görevimi yerine getirme olanağım kalmamıştır. Bu nedenle dosyadaki vekillik görevimden istifa ediyorum.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 175. maddesine uyarınca, müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği adrese avukat tarafından yapılacak her tebligat kendisine yapılmış sayılacağından, müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği, aşağıda gösterilen adresine istifa dilekçemin tebliğ edilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …/ …/ …

Saygılarımla.

Av. … …

Ek: ….-TL’lik posta pulu ekte sunulmuştur.

MÜVEKKİL ADRESİ: