Eşya Zararı Halinde Maddi Ve Manevi Tazminat

Eşyanın yok olmasından veya hasara uğramasından doğan zararda;

Eşyanın tamamen yok olması eşyanın tahrip edilmesini ifade eder. Mutlak olarak kullanılamaz hale gelen veya tamiri mümkün olmayan yada tamir gideri, değerinden fazla olan eşya, tamamen yok olmuş sayılır.

Eşyanın hasara uğraması ise özgülendiği amacı, zarar verici olay yüzünden tam olarak yerine getiremeyen, bunu ancak belirli bir tamir sonunda gerçekleştirebilen eşyaları ifade eder.

Eşyanın yok olması halinde zarar;

Sabit değerli bir eşya(zamanla veya kullanmayla eskimeyen, aşınıp yıpranmayan eşya) yok olmuşsa zarar, yok olan veya kaybolan eşyanın piyasa değeri değil, bunun yerine konulacak, aynı tür ve nitelikte yeni bir eşyayı sağlamak için harcanması gerekli olan para miktarıdır.

Sabit değerli olmayan, zamanla değeri değişen, eskiyip yıpranan eşya türünde ise zarar hesaplanırken, bunun zarar gören için eskime ve yıpranma durumu da göz önünde tutularak halen arzettiği değer hesaba katılır.

Yok olan eşya bir mesleğin icrasında kullanılan veya gelir getiren bir eşya ise(otomobil,torna tezgahı,büro veya ev gibi) zarara, eşyanın kullanılmamasından doğan, dolayısıyla yoksun kalınan kar ekleneceği gibi, onun yokluğu yüzünden yapılan giderler de eklenir.

Eşyanın hasara uğraması halinde zarar;

Eşyanın hasara uğraması halinde zarar, ilke olarak iki unsurdan oluşur.

Bunlardan ilki; eşyanın tamiri, eski duruma getirilmesi için yapılacak onarım giderleridir. Zarar gören, eşyayı tamir ettirmekten vazgeçse bile, zarar veren tamir giderlerini ödemek zorundadır. İkinci unsur ise eşyaya ilişkin zararda hasar dolayısıyla eşyanın uğramış olduğu ticari değer kaybıdır.

Duygusal veya manevi değeri olan bir eşyanın tahrip, telef veya kaybolması ya da hasara uğraması halinde, bunlar ekonomik bir değer taşımadıkları için maddi değil, şartları varsa, TBK md 58’e göre manevi tazminat istenebilir.