Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği

…  MAHKEMESİ’NE

Dosya No:.../...

TEMYİZDEN

FERAGAT EDEN(DAVALI ) :

ADRES :

DAVACI :

ADRESİ :

KONU             :

 Temyizden feragat istemimizdir.

AÇIKLAMALAR    :

1-)Mahkemenizde görülüp, karara bağlanan …..E. ve …..K. sayılı davasına ilişkin gerekçeli kararını …./…./…. Tarihinde tebellüğ etmiş bulunmaktayız

2-)Söz konusu kararı temyiz etmekten ve lehimize olan sürelerden feragat ettiğimizi bildirmek isteriz

3-)Bu sebeple, mahkemenin kararı kanun ve usule uygun olduğundan onanmasını talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü,  mahkemenizin …/…/… tarihli …./…..E., …./…..K. sayılı kararına kesinleşme şerhi verilmesini; feragat uyarınca, kararın kesinleşmesini müteakip tarafımıza şerhli bir suretinin verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

EK: 1- …../…./….. tarihli …./…. E. …./…. K. sayılı ilamı. 

Temyizden Feragat Eden